GC Gruppe- Großhandel für SHK Haustechnik - Sanitä, Heizung, Klima
Domů
 • HTI International se představuje

  Hlavním úkolem HTI INTERNATIONAL GmbH se sídlem v Duisburgu je rozvoj a správa podílových účastí na společnostech, které mají své sídlo v zahraničí. Kromě toho provozuje HTI INTERNATIONAL dovozní a vývozní obchod s ocelí a všemi výrobky pro inženýrské stavby a průmyslový sektor. Pod vedením HTI INTERNATIONAL GmbH byly od roku 2006 založeny samostatné zahraniční společnosti HTI v Rumunsku, Bulharsku a České republice. dále >

 • HTI CZ spol. s r.o.

  HTI CZ spol. s r.o. je nejmladší společností HTI International, založená 12. března 2012. Zpočátku své činnosti využívala HTI CZ spol. s r.o. v rámci GC Gruppe ke své činnosti prostory a zázemí sesterské společnosti skupiny Gienger spol. s r.o. Od roku 2015 působí HTI CZ spol. s r. o. na Českém trhu samostatně, ve vlastních prostorách. dále >

GDPR

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společnosti HTI CZ spol. s.r.o., IČ 293 13 350, sídlem Protzkarova 51, 686 01 Uherské Hradiště,
zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 73554

I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Obchodní společnost HTI CZ spol. s.r.o., IČ 293 13 350, sídlem Protzkarova 51, 686 01 Uherské Hradiště, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 73554 (dále jen „Správce“), se v rámci své podnikatelské činnosti zabývá zejména prodejem výrobků pro inženýrské stavby a průmyslovou techniku (dále jen „Zboží“), a to jak ve své provozovně na adrese Protzkarova 51, 686 01 Uherské Hradiště (dále jen „provozovna“), tak i případně jiným způsobem (např. telefonicky, e-mailem). Zboží nabízí společnost ke koupi zákazníkům – právnickým i fyzickým osobám, spotřebitelům i podnikatelům.
 2. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem či podnikatelem, jako i fyzické osoby, která je zástupcem zákazníka – právnické osoby (dále všechny tyto fyzické osoby jen jako „Zákazník“), se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). V rozsahu zde výslovně neupraveném se zpracování osobních údajů Zákazníků řídí zákonnými ustanoveními Nařízení, respektive vnitrostátními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů ode dne jejich účinnosti.
 3. S ohledem na článek 7 odst. 2 Nařízení Správce v tomto dokumentu upravuje podmínky ochrany osobních údajů Zákazníků, které Správce zpracovává z důvodu existence smluvních vztahů mezi Správcem a Zákazníkem či jednání o nich, jako i při provozu Webových stránek.
 4. Pro účely těchto podmínek se rozumí:
  1. osobním údajem ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě (tj. subjektu údajů), přičemž identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například na jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby,
  2. zpracováním ve smyslu čl. 4 odst. 2 Nařízení jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení,
  3. správcem ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, jako i osoba,
  4. zpracovatelem fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce,

přičemž Správce je správcem ve smyslu bodu (iii) a Zákazník je subjektem údajů, jehož osobní údaje ve smyslu bodu (i) správce zpracovává ve smyslu bodu (ii) buď sám, nebo prostřednictvím jím pověřených zpracovatelů dle bodu (iv).

 

II.

Kontaktní údaje na Správce

 

Správce je v souvislosti s ochranou osobních údajů Zákazníka možné kontaktovat těmito způsoby:

 1. kdykoli na e-mailovou adresu [info@hti-cz.cz*],
 2. v pracovní době od [8,00*] do [15,00] na telefonním čísle [+420 572 503 552*],
 3. písemně zásilkou adresovanou na adresu sídla společnosti Protzkarova 51, 686 01 Uherské Hradiště,
 4. po předchozí domluvě osobně s jednatelem společnosti na adrese sídla společnosti.

Správce uvádí, že zejména z důvodu rychlosti a povahy elektronického písemného dokumentu preferuje jako primární způsob komunikace s ním způsoby dle písm. a) a b) výše, čímž však jakkoli neomezuje možnost Zákazníků obracet se na něj všemi způsoby, které považují v daném případě za vhodné.

 

III.

Zpracování osobních údajů při provozu Webových stránek, vč. analytického nástroje Matomo

 

 1. Správce pro prezentaci svou a svých obchodních aktivit využívá mj. internetové stránky www.hti-cz.cz (dále jen „Webové stránky“).
 2. Zákazník bere na vědomí, že samotnou návštěvou Webových stránek z jeho strany dochází ze strany Správce

k automatickému zpracování těchto osobních údajů Zákazníka:

 • zkrácená IP adresa,
 • čas přístupu (datum, časový okamžik),
 • status přístupu,
 • typ přístupu,
 • typ protokolu,
 • použitý webový prohlížeč,

přičemž však tyto údaje jsou zpracovány anonymizovaným způsobem, tedy tak, že prostřednictvím těchto údajů (respektive na základě samotné návštěvy Webových stránek Zákazníkem) nelze Zákazníka přímo či nepřímo identifikovat bez toho, aby Správce od Zákazníka obdržel další Zákazníkovy osobní údaje na základě jiného důvodu, než pouze návštěva a prohlížení Webových stránek. Tyto osobní údaje Správce zpracovává pro účely odstraňování problému a chyb při návštěvě a používání Webových stránek, při sestavování statistik a měření aktivit na webových stránkách s cílem zvýšit účinnost nabídek Správce; jedná se tedy o zpracování pro účely oprávněných zájmů Správce, tedy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Tyto osobní údaje se shromažďují po dobu nejdéle sedmi dní od opuštění Webových stránek Zákazníkem; nejpozději po této době Správce tyto osobní údaje smaže.

 1. Při provozu Webových stránek, jejich návštěvě a prohlížení Zákazníkem, neprovádí Správce cílenou reklamu (reklamu zohledňující aktivity a preference Zákazníků na Webových stránkách či jinde v prostředí internetu)

a neukládá na zařízeních Zákazníků jiné cookies (textové soubory nepatrné velikosti uložené dočasně

na zařízeních Zákazníků s tím, že Zákazník má kdykoli možnost tyto textové soubory ze svého zařízení vymazat

a jejichž ukládání lze v nastavení každého prohlížeče zakázat – viz nápověda každého prohlížeče), než které nejsou nezbytné pro fungování Webových stránek či měření jejich návštěvnosti, a to s výjimkou dle následujícího odstavce. Správce neprovádí profilování za účelem marketingu.

 1. Správce při provozu Webových stránek používá analytický nástroj Matomo – dříve Piwik

(viz https://www.matomo.org). Tento nástroj analyzuje návštěvnost a způsob užívání Webových stránek Zákazníkem, zejména zákazníkem použité vyhledávače (např. Google, Seznam) a v rámci nich použitá klíčová slova pro přístup na Webové stránky, prohlížeče (Google Chrome, Internet Explorer atd.), používané jazyky, navštívené stránky v rámci Webových stránek, dobu strávenou na Webových stránkách, soubory stažené z Webových stránek atp. K tomu dochází tak, že na zařízení Zákazníka jsou uloženy cookies (viz výše), které analytické údaje sbírají a následně odesílají Správci k jeho internímu vyhodnocení; posbírané údaje Správce zpracovává sám, nepředává je třetím osobám či do třetích zemí. Správce zdůrazňuje, že analytickým nástrojem sesbírané analytické údaje jsou Správci odesílány v anonymizované podobě – adresy IP jsou zkráceny tak, že prostřednictvím ní není Správce schopen Zákazníka přímo či nepřímo identifikovat, přičemž ani jiné takto sesbírané údaje nemohou samostatně, ani v souvislosti s jinými takto sesbíranými údaji, vést k přímé či nepřímé identifikaci Zákazníka. Zákazník však i přesto může zabránit tomu, aby výše uvedené údaje, byť v anonymizované podobě, Správce prostřednictvím uvedeného analytického nástroje (resp. Prostřednictvím cookies tímto nástrojem na zařízení Zákazníka uložených) zpracovával, a to v nastavení svého prohlížeče, kde může Zákazník buďto:

 • zabránit ukládání veškerých cookies na jeho zařízení (např. vypnutí volby „Povolit webům ukládat a číst data souborů cookie“ v sekci „Nastavení obsahu – Soubory cookie“ v nastavení prohlížeče Google Chrome), anebo
 • zabránit ukládání jakýchkoli cookies analytické či obdobné povahy, které sbírají analytické a statistické údaje, na jeho zařízení (např. volba „Do Not Track“ v sekci „Ochrana soukromí a zabezpečení“ v nastavení prohlížeče Google Chrome);

a to vždy způsobem individuálním pro každý webový prohlížeč (viz nápověda jednotlivých webových prohlížečů). Zákazník navíc vždy prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může veškeré nebo libovolné soubory cookie uložené na svém zařízení jednorázově smazat (což však samo o sobě nezabrání následnému dalšímu ukládání souborů cookie na jeho zařízení). Toto zpracování Správce provádí z důvodu optimalizace Webových stránek vč. odstraňování případných chyb, a dále pro účely marketingu.

 

IV.

Zpracování osobních údajů Zákazníka v rámci smluvního vztahu se Správcem

 

 1. Podnikatelská činnost Správce je založena na poskytování objednaných plnění Zákazníkům na základě smluv s nimi uzavřených, a to v jakékoli formě. Bez ohledu na to, jakým způsobem k uzavření takové smlouvy se Zákazníkem došlo (osobní návštěvou Zákazníka v provozovně, e-mailem, telefonicky či jinak), zpracovává Správce v souvislosti s existencí smluvního vztahu se Zákazníkem, jako i při případném jednání se Zákazníkem o uzavření smlouvy, jeho osobní údaje dle níže uvedeného, vždy však pouze v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění souvisejícího účelu.
 2. Smlouvu se Zákazníkem Správce uzavírá zpravidla na základě objednávky Zákazníka. V objednávce je ze strany Zákazníka nutné vyplnit (či Správci jinak sdělit) osobní údaje Zákazníka nezbytné pro uzavření kupní smlouvy

a její následné plnění, jako i případné vyřizování smluvních a/nebo zákonných nároků Zákazníka, včetně nároků z případného vadného plnění (konkrétně jde především o jméno a příjmení Zákazníka, adresu jeho bydliště

či sídla, případnou dodací adresu, jeho e-mailovou adresu a telefonní číslo). Správce Zákazníka tímto ve smyslu čl. 13 Nařízení výslovně informuje, že osobní údaje Zákazníka, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou Správcem zpracovány právě za účelem uzavření kupní smlouvy (tj. identifikace smluvních stran nezbytné pro uzavření kupní smlouvy) a jejího následného plnění, jako i případného vyřizování smluvních a/nebo zákonných nároků Zákazníka, včetně nároků z případného vadného plnění; jde tak o zpracování dle

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

 1. Dojde-li k uzavření smlouvy se Zákazníkem, zpracovává Správce osobní údaje Zákazníka v rámci smluvního vztahu s ním v rozsahu, způsobem a za účelem v předchozím odstavci uvedeným s tím, že dále zpracovává osobní údaje ohledně Zákazníka toho, jaké plnění Zákazník v souvislosti se smluvním vztahem se Správcem u Správce objednal a které mu bylo (či nebylo) dodáno, jako i jaké protiplnění (či zda vůbec nějaké) Správce od Zákazníka za své plnění obdržel; i v tomto rozsahu jde o zpracování pro účely následného plnění uzavřené smlouvy, jako

i případného vyřizování smluvních a/nebo zákonných nároků Zákazníka, včetně nároků z případného vadného plnění, jde tak o zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

 1. Správce je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka v nezbytně nutném rozsahu rovněž i k případnému uplatnění, určení a/nebo ochraně z obecně závazných právních předpisů či smlouvy vyplývajících nároků a práv Správce vůči Zákazníkovi; jde o zpracování z důvodu oprávněného zájmu Správce, tedy zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 2. Zákazník bere na vědomí, že Správce bude zpracovávat takové osobní údaje, které Zákazník Správci sdělí;
  budou-li tyto osobní údaje z důvodu na straně Zákazníka nepravdivé, nepřesné, neúplné či neaktuální, nelze to přičítat k tíži Správce. Tím není vyloučeno právo Zákazníka na opravu ve smyslu čl. 16 Nařízení, a to bez ohledu na to, zda údaje v minulosti Zákazníkem uvedené byly nepřesné, nepravdivé, neúplné či se v průběhu času staly neaktuální.
 3. Zákazník je oprávněn kdykoli po dobu trvání smluvního vztahu uplatnit právo na výmaz ve smyslu čl. 17 Nařízení, a to prostřednictvím žádosti odeslané na některý z kontaktů dle čl. II těchto podmínek; v té se Zákazník identifikuje a uvede výslovnou žádost o výmaz jeho osobních údajů spolu s tím, jaké osobní údaje má správce vymazat. Správce je povinen této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu po jejím doručení; Správce je však oprávněn si před vyhověním žádosti vhodným způsobem ověřit, že žádost pochází od osoby k tomu oprávněné (tedy zejména od Zákazníka, jehož osobních údajů se žádost týká). Článek VI odst. 3 však uplatněním práva Zákazníka na výmaz není dotčen; Správce tedy nemusí takové žádosti Zákazníka vyhovět v případě, že mu svědčí některý z důvodů pro zpracování osobních údajů Zákazníka dle čl. VI odst. 3 těchto podmínek.
 4. Další informace a poučení o zpracování osobních údajů Zákazníka a právech Zákazníka jsou uvedeny v čl. VI těchto podmínek.

V.

Zpracování pro účely marketingu

 

 1. Zákazník může prostřednictvím volby na Webových stránkách udělit Správci souhlas ke zpracování jeho osobních údajů (e-mailu) pro obchodní sdělení Správce, spočívající zejména v upozornění na slevové akce, výprodeje a doprodeje či nabídka nového Zboží Správcem. Zákazník však bere na vědomí, že v souladu s bodem 47 odůvodnění Nařízení je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka, které od něj v souvislosti s nabídkou a prodejem svého Zboží a služeb obdržel, rovněž i za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení z důvodu oprávněných zájmů Správce, a že k tomuto účelu souhlasu Zákazníka není bez dalšího třeba. Správce tak může zasílat svá obchodní sdělení na e-mailové adresy Zákazníka, sdělil-li mu ji Zákazník v souvislosti s objednávkou zboží nebo služeb od Správce.
 2. Zákazník je ve smyslu čl. 21 Nařízení oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu Správce. Správce je rovněž povinen Zákazníkovi umožnit při získání osobních údajů Zákazníka, jako i při každém marketingovém sdělení adresovaném Zákazníkovi, umožnit jednoduchým způsobem a zdarma zasílání dalších nabídek odmítnout. Vznesením námitky proti zpracování osobních údajů Zákazníka pro účely přímého marketingu Správce, resp. odmítnutím zasílání dalších nabídek Zákazníka, nemohou již být osobní údaje Zákazníka Správcem pro účely marketingu dále zpracovány, a to až do doby, než Zákazník souhlas Správci případně opět udělí. Námitku lze vznést kdykoli prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu info@hti-cz.cz, v níž postačí Správci sdělit, že se jedná o námitku proti zpracování emailové adresy Zákazníka pro účely marketingu, a uvést, jaká emailová adresa nemá již být takto zpracována; vedle toho obsahuje každé obchodní sdělení Správce přímý internetový odkaz, prostřednictvím nějž se lze z odběru obchodních sdělení Správce bez dalšího odhlásit.

 

VI.

Další informace a poučení pro Zákazníka

 

 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Zákazníka mohou být pro účely řádného splnění zákonných či smluvních povinností Správce (vč. uplatněných smluvních či zákonných práv, vč. práva z vadného plnění), jako i určení, ochraně a uplatnění smluvních či zákonných práv Správce, v nezbytném rozsahu poskytnuty osobám, prostřednictvím kterých Správce plní své zákonné či smluví povinnosti, resp. taková práva uplatňuje; zejména jde o přepravce Zboží a osoby, které Správci poskytují právní, IT či účetní služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Zákazníka do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než uvedeným osobám.
 2. Při zpracování osobních údajů Zákazníků nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení (zpracování ve smyslu čl. III odst. 1 těchto podmínek nelze považovat za automatizované rozhodování ve smyslu čl. 22 odst. 1 Nařízení z důvodu anonymizací takto zpracovávaných údajů).
 3. Osobní údaje Zákazníka budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví či po dobu 10 let dle zákona o DPH, a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností Správcem příslušnými obecně závaznými právními předpisy stanovenými. Vedle toho je po zániku smluvní vztahu mezi Zákazníkem a Správcem oprávněn Správce zpracovávat osobní údaje Zákazníka v nezbytně nutném rozsahu rovněž i k případnému uplatnění, určení a/nebo ochraně z obecně závazných právních předpisů či smlouvy vyplývajících nároků a práv Správce vůči Zákazníkovi, tj. po dobu promlčecí lhůty, která činí 3 roky od poskytnutí plnění Zákazníkovi.
 4. Zákazník má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení. Zákazník má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 5. O jakýchkoli žádostech či nárocích Zákazníka ve smyslu těchto podmínek je Správce povinen rozhodnout bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení žádosti; tuto lhůtu je možné prodloužit až o další dva měsíce z důvodů uvedených v čl. 12 odst. 3 Nařízení. Žádost musí vždy obsahovat identifikaci Zákazníka tak, aby Správce mohl spolehlivě určit, o jakého konkrétního Zákazníka se jedná, a dále sdělení toho, oč Zákazníkovi jde a co po Správci požaduje; je-li to nutné, uvede Zákazník rovněž i to, jakých osobních údajů, které se k němu vztahují, se jeho žádost konkrétně týká. Informaci o vyřízení žádosti poskytne Správce Zákazníkovi na poslední známou emailovou adresu Zákazníka, neurčí-li Zákazník jinak; není-li emailová adresa Zákazníka známa, poskytne Správce informaci písemně na poslední známou adresu Zákazníka. Není-li ani ta známa, poskytne Správce informaci Zákazníkovi na kontakt, z nějž byla žádost Zákazníka Správci doručena, a to formou k tomu vhodnou. Jestliže Správce opatření, o něž Zákazník v žádosti žádal, nepřijme (žádosti nevyhoví), informuje Zákazníka o důvodech takového nepřijetí a současně o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a/nebo žádost o soudní ochranu.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.
 2. S obsahem Nařízení (a jeho v těchto podmínkách výslovně odkazovaných i neodkazovaných ustanovení) je možné se seznámit na této internetové adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679. Nařízení je zde dostupné ve všech úředních jazycích Evropské unie.